Logistyka - LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI
Koncepcja logistyki dystrybucji
Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe.
Cechy:
- system logistyczny powiązany z rynkiem;
- łączy logistykę produkcji z logistyką zaopatrzenia nabywcy.
Zbyt - pozyskanie klientów, opiekowanie się aktualnymi klientami zdobywanie przyszłych.
Logistyka dystrybucji - przepływy fizyczne gotowych wyrobów także części zamiennych do klienta.
Rozgraniczenie logistyka - sprzedaż
Zadania i funkcje logistyki:
D Zakres dostaw zamawiane towary Popyt O
realizacja zleceń poprzez
O (kompletację) konfekcjonowanie D S Przygotowanie w pożądanych ilościach Ilość zamawianych B
towarów do optymalizacja ilościowa towarów
T wysyłki poprzez przeładunek I A Czas przygotowania we właściwym czasie Czas realizacji O
towarów do wysyłki pokonywanie różnic czasowych zamówień
W poprzez magazynowanie R C Miejsce przygotowania we właściwym miejscu Miejsce realizacji C
towarów do wysyłki pokonywanie różnic przestrzennych zamówień
Y poprzez transport Y Bloki decyzyjne
- wielkości rozdzielania towarów,
- przestrzenno-czasowe przeprowadzenie rozdzielania towarów ,
- ustalenie możliwości zsynchronizowanej dostawy bez przejściowego magazynu. SYSTEM DYSTRYBUCJI
System dystrybucji jest kombinacją dwóch elementów:
1. własności kontraktacyjnych (praw do towarów) - akwizytorskich
2. przepływy fizyczne - logistycznych
ad.1
przepływy nominalne ogół stosunków prawnych, ekonom. i infor. społ. występujących
przepływy informacyjne w systemie dystr.
ad.2
przepływy towarów od miejsca wytworzenia do miejsca odbioru (procesy: magaz., przemieszczania, przepakow., przeład. i manip. towarów)KANAŁ LOGISTYCZNY KANAŁ KONTRAKTACYJNY
(strumień towarów od wytwórcy (strumień praw do towarów)
do finalnego dostawcy)


Tabor transp. Producent Spedycja Spedycja lokalna
Typy systemów fizycznej dystrybucji: Typy systemów dystrybucyjnych:
- centralne lub zdecentralizowane rozdzielanie towaru;
- własna lub obca organizacja;
Zadania dystrybucji:
1. powiązanie zbytu z klientem
2. element polityki przedsiębiorstwa
3. przemieszczanie dóbr od wytwórcy do użytkownika
ad.1 Poziom obsługi klienta
Definicja: całość przyjmowania zamówień, całość procesów porozumiewania się z klientami, wszystkie załadunki, przewozy, cale fakturowanie oraz pełna kontrola produktów.
Elementy obsługi klienta (Christopher i inni) :
cykl realizacji zamówienia, adekwatność i niezawodność dostawy, dostępność zapasów, ograniczenia związane z wielkością zamówień, wygoda zamawiania, szybkość i elastyczność dostaw, procedury fakturowania i dokładność, procedura skarg i zażaleń, stan produktów w momencie odbioru, kontakty ze sprzedającymi, informacja związana ze stanem zamówień.
Zasady:
- orientacja przyszłościowa "wpierw sprzedać potem produkować
- zróżnicowany asortyment wg zasad just for you JFY
- klient ceni "kompletne wykonane zamówienie" (perfect order)
- kooperacja między przedsiębiorstwami w celu zaspokojenia klienta
ad.2 Element polityki przedsiębiorstwa:
Z powodu wielowariantowego charakteru obsługi klienta oraz zróżnicowanych wymogów ze strony poszczególnych rynków należy jasno określić politykę obsługi klienta.
==> zapewnienie lepszych usług dla odbiorcy zazwyczaj obciąża przedsiębiorstwo dodatkowymi kosztami
ad.3 Przemieszczanie dóbr od wytwórcy do użytkownika:
Elementy:
- sposób sprzedaży
- droga zbytu
- obsługa dostawcza
Sposób sprzedaży:
- bezpośredni;
- pośredni (przedsiębiorstwa handlowe): własne organy i obce organy . KANAŁ DYSTRYBUCJI - środek, który umożliwia fizyczne przemieszczanie produktów przez system i poprzez który dokonuje się sprzedaży i akwizycji.
Integracja powiązań logistycznych między kupującymi a dostawcami:
Między produkcją a konsumpcją mogą występować luki.
Rodzaje luk:
* luka czasowa - producent produkuje określone ilości w określonym czasie w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowania klienta są różne;
* luka przestrzenna - producenci są skupieni w jednym miejscu;
* luka ilościowa - nieodpowiednie ilości towaru;
* luka w asortymencie - producent produkuje w określonych ilościach, a zapotrzebowanie klienta jest duże;
* luka informacyjna - klienci nie mają informacji o większych producentach.
Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem likwidacji luk jest wykorzystanie w kanale dystrybucyjnym różnorodnych pośredników takich jak: agenci, drobni handlowcy, hurtownicy, detaliści itp.
Zasada: użycie pośrednika jest właściwe wtedy, kiedy koszt likwidacji- jednej z wyżej wymienionych luk jest większy bez pośrednika niż wówczas kiedy producent angażuje ogniwa pośrednie.
Długość kanału: dotyczy tego, w jakim zakresie korzysta się z pośredników.
Trzy możliwości:
1. system korporacyjny - właściciel, wytwórca określa sposób sprzedaży towaru;
2. system kontraktowy - franchising - tutaj mogą być różne formy: może dotyczyć to handlowej nazwy produktu oraz może dotyczyć całej działalności biznesowej i obsługi klienta (korzystanie z kontroli jakości)
3. system konwencjonalny - korzysta się z agentów, hurtowników, detalistów.
Szerokość kanału: decyzja o pokryciu rynku przez produkty danej firmy.
Skrajne przypadki:
- dystrybucja intensywna - towar ma dotrzeć do każdego klienta i ma być w każdym miejscu;
- dystrybucja selektywna - wyroby wysokowartościowe, dotarcie ich do określonej grupy, sektora, odbiorców (samochody, komputery, zegarki). NARZĘDZIA
1. Analiza ABCXYZ - wskazuje, które produkty powinny mieć niższy priorytet z punktu widzenia obsługi dostaw, czyli chodzi tu o zmniejszone stany zapasów na "wolniejszych liniach" obsługowych.
2. metody sterowania zapasami
3. planowanie działalności dystrybucyjnej
DRP ( distribution requirements planning) - planowanie zapotrzebowań dystrybucji
LRP ( logistics requirements planning) - logistyczne planowanie zapotrzebowań DRP
LRP
MRP
4. koszty dystrybucji - całkowity łączny koszt dystrybucji
TDC = TC + FC + CC + IC + HC + PC + MC
5. kontrola działalności dystrybucyjnej - audyt dystrybucyjny
6. metody podejmowania optymalnych decyzji logistycznych ( badania operacyjne) np.: eliminacja ogniw pośrednich, ośrodki ciążenia zakupów, lokalizacja hurtowni Podsumowanie Cel: obniżka kosztów ,poprawa obsługi klienta
Zmiany dotyczą:
- nowego podziału ról w systemie
- ilości pkt magazynowych- minimalizacja
- zakres prac magazynowych np. metkowanie, kodowanie, segregowanie
- racjonalizacja dystrybucji- kompletowanie zamiast składowania u dostawców
Z logistycznego pkt widzenia istotne sa następujące parametry kanału:
- czas przebywania produktu w drodze od producenta do klienta
- terminowość dostaw
- wymagania co do wielkości parti i opakowań
- problemy za -, prze - i wyładunku w poszczególnych ogniwach kanału
- komunikacja między ogniwami kanału
- niezawodność poszczególnych ogniw
- zapasy na kolejnych etapach przesyłania
Obecnie logistyk powinien zwrócić uwagę na:
1. aby obszar produkcji był obszarem elastycznym, szybko reagował na potrzeby, żeby nie produkować na magazyn.
Elastyczny system produkcji (ESP): krótkie cykle realizacji produkcji, szybki przepływ produkcji, minimalizacja zapasów.
2. zmiany strukturalne w fazie produkcji.
Odchodzenie od produkcji na dużą skalę, gdzie jest to możliwe, czyli produkcja w mniejszych partiach - Fin Production.
Produkcja jest powierzona małym, aktywnym grupom: nowe podejście do magazynowania JiT i Quick; powiązanie produkcji z handlem; włączenie klienta w rozwój produkcji; w branży odzieżowej.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Logistyka

190 IP banned