Logistyka - Logistyka - ściąga

Logistyka jest [procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Logistyka ma za zadanie utrzymanie możliwie największego poziomu obsługi klienta. Logistyka jest głównym instrumentem wspomagającym działania marketingu.
Logistyka - proces zintegrowanego zarządzania (planowania, realizowania, organizacji i kontrolowania) Łańcuch dostaw jest to działalność związana z przepływem materiału (towaru) od pierwotnego źródła poprzez wszystkie pośrednie formy aż do postaci w której jest konsumowany przez ostatecznego klienta. Podstawowe zadania stawiane logistyce
1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji.
2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych
3. Minimalizacja kosztów tego przepływu
4. ! Porządkowanie działu logistycznego wymaga usługi klienta - podaż żądanego poziomu usług.
5. Optymalizowanie działań w celu osiągnięcia założonego poziomu efektywności funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
6. Oferowanie klientom właściwych produktów i informacji
7. Ukształtowanie odpowiedniego poziomu zysku przedsiębiorstwa.
8. Sprawne i racjonalne przepływy dostosowane do wymogów klientów
9. Koordynacja i realizacja celów przedsiębiorstwa z punktu widzenia wymogów rynku i znajdującego się otoczenia np. ochrony środowiska Główne cele logistyki.
1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta
2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług
3. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
4. Kształtowanie optymalnej struktury osiąganych wartości ponoszonych w związku z tym kosztów oraz dążenie do optymalnej relacji między poziomem realizowanych i pożądanych korzyści i usług a poziomem kosztów.
5. Kreowanie podaży i odpowiednich rozwiązań problemowych związanych z potrzebami i preferencjami klientów w logistycznych segmentach rynku.
6. Odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów produktywności i efektywności oraz wspomaganie rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.
7. Tworzenie systemów i modeli kooperacji (aliansów strategicznych i sojuszów przedsiębiorstwa)
8. Określenie o ile będą większe dodatkowe dochody firmy uzyskane drogą zwiększania zysku w wyniku poprawy jakości usług. Łańcuch logistyczny jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego. Obszary zainteresowań logistyki:
Obszar zainteresowania logistyki stanowi fizyczne transakcje dokonywane w łańcuchach dostaw. Nie zajmuje się ona transakcjami równoległymi składających się z zakupu i sprzedaży.
1. Wybór dostawy produktów i materiałów, części, podzespołów i zespołów
2. Prognozowanie popytu i polityka zakupów
3. Przepływ informacji
4. Stan zapasów i ich kontrola
5. Dystrybucja - realizacja zamówień
6. Zarządzanie zapasami
7. Organizacja transportu
8. Obsługa zwrotów
9. Składowanie i lokalizacja składów
10. Gospodarowanie odpadkami
11. Wysyłka NOWOCZESNE KONCEPCJE LOGISTYKI. Właściwości i założenia nowoczesnej koncepcji logistyki.
1. ! Logistyka jest koncepcją planowania i sterowania organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań wymagających systemowego ujęcia.
2. ! Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system który może się rozciągać na różne ogniwa i fazy podsystemy itp.
3. Logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym opierającym się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów a w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług.
4. ! Integracja realnych komponentów logistyki ( transport magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjnych.
5. ! Logistyka stanowi "potępiał" i instrument strategiczny marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa determinując jej skuteczność.
6. Koncepcja logistyczna jest osadzona w realiach rynku tzn że jest bazą (..) Nowoczesna logistyka - traktowana jest i opisywana jako:
1. zasada, koncepcja myślenia
2. ! Zintegrowany system i proces podejmowania decyzji z zarządzeniem i fizycznym obiegiem towarów i informacji.
3. ! Skoordynowania, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa
4. ! Zespół zintegrowanych instrumentów, metoda zarządzania i działania
5. Koncepcja kierowania i dostarczenia nowych wartości i użyteczności rynkowych dla klientów w procesie dostaw.
6. Dział zorientowane na racjonalne wykorzystanie i kierowanie potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności
7. ! Koncepcje stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa
8. Koncepcja i funkcja organizacji przedsiębiorstwa. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PODEJMOWANIU DECYZJI LOGISTYCZNYCH. Pojęcie systemu logistycznego - w ogólnym przypadku przez system logistyczny będzie się rozumiało celowo zorganizowane i zintegrowane - w obrębie danego układu gospodarczego - przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw (min. Przez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, kontrloling, elektroniczna wymiana danych)
System logistyczny składa się z podsystemów: System zarządzania, system wykonawczy. 1. Zarządzanie
a) podsystem planistyczny
* planowanie
* produkcji
* potrzeb materiałowych
* zaopatrzenia
* zapasów
* spedycji
b) podsystem decyzyjny
* opracowywanie zamówień
* decyzje materiałowe
* sterowanie zamówieniami
* sterowanie zespołami
* przepływy zapasów
* sterowanie spedycją
c) podsystem informacyjny
* zbieranie danych
* przetwarzanie informacji
* emitowanie danych. 2. Wykonawczy
* Transport
* magazynowanie
* zapasy
* opakowania
* zamówienia i obsługa nabywców
* spedycja1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Logistyka

190 IP banned